Updates

Het laatste nieuws van je vertegenwoordigers

Beslissingen

We geven een overzicht van de relevante beslissingen die recent genomen zijn door de POC’s, het Faculteitsbestuur … (Klik hier om te weten te komen hoe dit alles werkt!)

Standpunten

Over heel wat dossiers moeten we als vertegenwoordigers standpunten innemen. Hierbij stellen we het belang van de student voorop en vragen we maximaal jullie mening.

Jouw mening telt!

Wil je ons iets meegeven over de standpunten en beslissingen die hier opgelijst staan? Vul dan zeker onderaan deze pagina het formulier in.
We gaan graag aan de slag met je input!

Universiteit

In de Studentenraad nemen we als StEB vaak standpunten in (meer lezen over StEB). Een recent voorbeeld:

De KU Leuven heeft ons toegelaten om extra blokplaatsen te creëren door lokalen in De Valk open te stellen tijdens de blok, met vrijwillige studenten als ‘moderatoren’. We juichen extra blokplaatsen toe, maar we betreuren het dat studenten zelf de verantwoordelijkheid krijgen om alles in orde te houden. Er is een structureel tekort aan blokplaatsen in Leuven, en investeringen van de KU Leuven blijven uit …

Vorige updates vind je onder ‘meer lezen’ hieronder.

 • Belangrijkste dossiers van semester 1

  1. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil graag de ijkingsproeven voor hoger onderwijs verder uitbreiden. We scharen ons met de Studentenraad achter de introductie van verplichteniet-bindende ijkingsproeven voor alle richtingen in het hoger onderwijs. Door studenten te verplichten een ijkingsproef af te leggen, kunnen studenten zich indien nodig heroriënteren. We willen echter geen bindend gevolg geven aan deze proef: als je niet slaagt, mag je nog steeds de richting aanvatten zoals alle andere studenten. Op die manier garanderen we een signaalfunctie, zonder daarbij studenten de kans te ontzeggen een bepaalde richting te volgen.
  2. De KU Leuven heeft ons toegelaten om extra blokplaatsen te creëren door lokalen in De Valk open te stellen tijdens de blok, met vrijwillige studenten als ‘moderatoren’. We juichen extra blokplaatsen toe, maar we betreuren het dat studenten zelf de verantwoordelijkheid krijgen om alles in orde te houden. Er is een structureel tekort aan blokplaatsen in Leuven, en investeringen van de KU Leuven blijven uit …
  3. Al een aantal weken discussiëren we over studievoortgangsmaatregelen: hoe zorgen we ervoor dat studenten die geen 100% CSE (cumulatieve studie-efficiëntie, i.e. het percentage van alle vakken die je ooit opnam waarvoor je geslaagd bent) hebben, maximaal kans hebben op slagen?
   • Optrekken van de 30%-regel: nu moet je voor 30% van je vakken geslaagd zijn in het eerste jaar, anders moet je verplicht stoppen met studeren. Er wordt gekeken om deze regel op te trekken tot 40% of zelfs 50%. Wij zijn van mening dat we cijfers nodig hebben over de slaagkansen van studenten met 40% of 50% CSE, om hierover een standpunt in te nemen. Als deze slaagkansen erg laag liggen, kan dit een goede maatregel zijn.
   • Er wordt gekeken naar een deliberatie van eerstejaars: als je slechts voor 1 of 2 vakken niet geslaagd bent, en dit zijn tolereerbare cijfers, dan zou de KU Leuven je kunnen ‘delibereren’. Je hebt dat geen keuze of je het vak meeneemt of niet, het wordt ‘voor jou getolereerd’. Er is nog heel veel onduidelijkheid over hoe dit in zijn werk gaat. Het ideale scenario voor ons lijkt een ‘advies tot tolerantie‘ van de examencommissie, waar de student zelf mag kiezen of deze dit tolereert of niet. Dit is het minst complex, en laat studenten vrij.
  4. Stura KU Leuven treedt toe tot de Vlaamse Vereniging van Studenten VVS. Deze organisatie bestaat uit de studentenraden van quasi alle Vlaamse universiteiten en Hogescholen. Door daar onze standpunten te kunnen brengen, hebben we een manier om op het Vlaamse onderwijsbeleid te wegen.
  5. Sinds vorig jaar moeten professoren die via het vliegtuig reizen (bv. een buitenlandse conferentie) een verplichte vliegbijdrage storten (soms door de faculteiten op zich genomen). Het beleid onderzoekt nu een manier om dit uit te breiden naar studenten. Een aantal mogelijke scenario’s liggen op tafel. Wij staan open voor het idee en steunen het principe van een vliegbijdrage. We vinden echter wel dat studenten niet verplicht kunnen worden hier zelf voor te betalen.
  6. Er wordt gewerkt aan een examenreglement om een duidelijk kader te creëren voor het verloop van een examen. Daarbij worden zaken opgenomen zoals recht op stilte, recht op toiletbezoek …
Faculteit

Op facultair niveau zitten we in een aantal vergaderingen waar belangrijke beslissingen worden genomen (meer info). Een voorbeeld:

Tijdens een POC-denkdag in november brainstormden alle POC-leden (proffen, studenten, ondersteunende diensten) over de toekomst van de eigen opleiding. Welke zaken willen we structureel veranderen? Hoe kunnen we nog internationaler gericht worden? Welke professionele vaardigheden willen we de studenten aanbrengen, en hoe? Er werden die dag maar liefst 700 ideeën gegenereerd – waarvan een groot deel door de studenten. Daarmee gaan de POC’s nu aan de slag!

Vorige updates vind je onder ‘meer lezen’ hieronder.

 • Belangrijkste dossiers van semester 1

  1. Tijdens een POC-denkdag in november brainstormden alle POC-leden (proffen, studenten, ondersteunende diensten) over de toekomst van de eigen opleiding. Welke zaken willen we structureel veranderen? Hoe kunnen we nog internationaler gericht worden? Welke professionele vaardigheden willen we de studenten aanbrengen, en hoe? Er werden die dag maar liefst 700 ideeën gegenereerd – waarvan een groot deel door de studentenvertegenwoordigers. Daarmee gaan de POC’s nu aan de slag!
  2. Naar aanleiding van die denkdag zijn we met Ekonomika de aula’s langsgegaan om jullie mening te vragen aan de hand van een aantal vragen. Benieuwd naar de resultaten? In dit artikel vind je een uitgebreid verslag terug.
  3. Het inschrijvingsgeld voor niet-EEA studenten gaat omhoog voor de Engelstalige masteropleidingen, naar 3500 EUR per jaar. Deze beslissing werd genomen na het in overweging nemen van verschillende factoren: internationale benchmarking, het verwachte loon van een persoon met FEB-diploma, de goede score van de FEB in internationale rankings … Het Faculteitsbestuur besliste dat eventuele meerinkomsten geïnvesteerd zullen worden in beter onderwijs en betere campus-infrastructuur.
  4. Er werd een rationalisatie doorgevoerd bij de POC-werking. De POC’s vormen het kloppend hart van de onderwijskwaliteit en studentenvertegenwoordiging: het is de plek waar professoren, studenten en ondersteunend personeel in dialoog gaan (meer info, zie onder). Vanuit onze ervaring als vertegenwoordigers juichen we dit erg toe: de verschillende vergaderingen krijgen meer slagkracht en er kunnen ad hoc communities worden opgericht om bepaalde onderwerpen uit te werken (bv. een evaluatie van de meerkeuzesystemen).

Opleiding

Ook aan de opleidingen wordt permanent gesleuteld. Via POC’s (Permanente Onderwijs Commissies, zie meer hier) gaan we continu in gesprek met de faculteit om de kwaliteit van een opleiding te verzekeren. Klik hieronder op je opleiding en ontdek de belangrijkste hervormingen.

  1. Tot eind 2019 werden de opleidingen TEW en EW samen besproken in een POC. Omdat deze opleidingen toch erg verschillen, zullen vanaf 2020 er zowel POC’s EW als POC’s TEW georganiseerd worden. Wij zijn fan!
  2. Op 27 februari vindt een denkoefening plaats over de opleiding EW. Welke zaken moeten in de opleiding zitten? Welke competenties zouden EW-ers moeten aanleren? We komen nog bij jullie langs om ook jullie te vragen.
  3. Er werd beslist om de keuzeruimte in het eerste jaar voor EW te schrappen en een plichtvak ‘Grondslagen van de Beleidsinformatica’ in te voeren. Deze beslissing werd reeds in de zomermaanden genomen, we hebben helaas geen input kunnen leveren. Met de opstart van POC’s EW behoren dergelijke zaken ook tot het verleden.
  1. In de Master HIR / Business Engineering wordt volgend jaar het vak ‘Applications of Operations Research and Statistics’ (6 studiepunten) anders ingedeeld. Er komt een 6 STP-vak ‘Applications of Statistics‘, dat meer focust op de hands-on toepassing van de concepten, en het 3 STP-gedeelte ‘Applications of Operations Research‘ verschuift naar het tweede semester. De keuzeruimte, naast de majoren en minoren, wordt verminderd naar 6 STP. Wij vinden dit een goede zaak: het voldoet aan de roep van studenten om meer hands-on toepassing van de concepten, en we lossen het probleem van de 9 STP-keuzeruimte op (de meeste vakken hebben 6 STP).
  2. Tijdens de POC-denkdag van november 2019 kwamen een aantal duidelijke werven naar boven voor de opleidingen HIR en HIRB.
   • Er heerst een gevoel van valse keuze: veel major-minor combinaties zijn quasi onmogelijk te volgen door de vele overlappen in lessen- en examenroosters. Dit probleem wordt de komende maanden verder bekeken en staat hoog op de agenda: een hervorming van de master HIR en HIRB.
   • We bekijken de mogelijkheid van een Erasmus-venster: is het mogelijk om het eerste semester van de derde bachelor zodanig in te plannen dat er enkel keuzevakken, niet-essentiële vakken, of makkelijk uitwisselbare vakken gepland staan? Op die manier kunnen we het aantal uitwisselingen drastisch verhogen, zonder dat studenten hierdoor bepaalde leerinhouden zouden missen.
   • Op kortere termijn stellen we het ‘Future Self‘ beeld van een HIR(B)-student scherp en kijken we naar activerende lesvormen. Voor ons als studenten is het daarbij essentieel dat feedback centraal staat: een taak over een programmeertaal die daarna nooit meer bevraagd wordt, heeft een ander effect dan een taak over bepaalde leerstof die je wel nog in juni moet kennen. Studenten moeten tijdig voelen wanneer bijsturing nodig is.
  3. Volgend jaar start op de Brusselse campus een Engelstalige bachelor HIR i.s.m. de Université Saint-Louis. Het programma wordt jaar na jaar uitgerold. Het biedt kansen om bepaalde specialisaties verder uit te werken.
  1. Tot nu toe werden de opleidingen TEW en EW in eenzelfde POC besproken. Vanaf 2020 is dit verleden tijd: de POC TEW en de POC EW zijn geboren. Wij zijn alvast fan: we kunnen dichter op de bal spelen, en jullie belangen beter vertegenwoordigen!
  2. De facultaire doelstelling om nog meer in te zetten op internationalisering van de opleidingen, werd ook tijdens de POC TEW besproken. Daarbij werd gezocht naar manieren om het ‘global citizenship’ van studenten verder aan te wakkeren. We onderzoeken mogelijkheden om een bepaalde ‘keuzeruimte’ voor internationalisering op te nemen in het programma: een vak over cross-cultureel management, meer Erasmus-mogelijkheden …
  1. Op vraag van de ERB-studenten worden de thesisonderwerpen volgend jaar opnieuw verdeeld o.b.v. de voorkeuren van studenten, waarbij een verdeling door de faculteiten wordt opgemaakt.
  2. De aanlooptrajecten naar ERB worden geanalyseerd, en we kijken waar eventuele verschuivingen moeten gebeuren qua studiepuntenverdeling. Het doel is hierbij een evenwichtige verdeling te vinden, die voldoende slaagkansen biedt en ook het op Erasmus gaan vergemakkelijkt.
  3. Bij een bevraging in de Facebook-community bleek dat een grote meerderheid van de ERB-studenten een algemeen aanspreekpunt mist voor de opleiding ERB. Beide faculteiten erkennen het probleem. Volgend semester wordt een oplossing uitgewerkt.
 • Master of Actuarial and Financial Engineering:

  • We kijken naar een betere (administratieve) afstemming tussen de UCL, de KU Leuven en de VUB/ULB voor MAFE-studenten. Als praktische tip werd voorlopig meegegeven dat wie een planbaar lesrooster wil, best 2 vakken op maandag opneemt aan een partneruniversiteit.
  • Er worden een pak extra exchange-partners toegevoegd, specifiek voor MAFE-studenten.
  • Een aantal programmawijzigingen: er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen ‘research’ en ‘business oriented’ vakken. Daarnaast krijgt data science een prominentere rol.


  Master in de Accountancy en het Revisoraat

  • De keuzeruimte wordt vanaf volgend academiejaar ingedeeld op basis van beroepsprofiel: studenten kunnen vakken volgen met als ‘future self’ Accountant of Bedrijfsrevisor. Een aantal wijzigingen in plicht- en keuzevakken vinden hierdoor plaats.


  Master in de Beleidseconomie

  • Studenten in het MBEC-programma hebben vaak reeds een masterdiploma op zak. De informatie over de masterproef zou daarom een stuk meer kunnen focussen op cultuurverschillen met andere faculteiten: wat maakt een economie-thesis speciaal? DIt punt wordt breder meegenomen naar andere opleidingen.


  Master in Information Management

  • Studenten die zich in de NL-talige variant van de opleiding inschrijven, hebben heel wat minder opties om een interessant, evenwichtig programma op te stellen. De POC beslist dat vanaf nu duidelijker zal worden gemaakt aan studenten wat de opties zijn.


  Master in het Management

  • Studenten die een groot deel van het voorbereidingsprogramma moeten volgen, ervaren een erg onevenwichtige studiepuntenverdeling. Dit wordt opgenomen met de professoren.
  • De thesisonderwerpen worden mid november finaal verdeeld, wat studenten (ondanks een verbetering t.o.v. vroegere jaren) nog steeds als vrij laat ervaren. Er wordt gekeken naar mogelijke verschuivingen in het programma om deze onderwerpen sneller te kunnen verdelen.

Jouw mening

Wil je ons iets meegeven over de standpunten en beslissingen die je op deze pagina terugvindt, of zit je zelf met een idee over wat er beter kan aan ons onderwijs?

Vul dan zeker dit formulier in – we nemen je input ter harte en bekijken hoe we je idee of vraag kunnen verwerken!

 • Vul hier je contactgegevens in, we bezorgen je graag feedback over je bericht.