Hoe werkt vertegenwoordiging?

Vertegenwoordiging is de core business van Ekonomika Onderwijs. Onze taak als verkozen vertegenwoordigers van de FEB-studenten bestaat eruit om elke dag opnieuw de stem van al de studenten te zijn, op zowel facultair als universitair niveau. Dit gaat van vakgebonden issues tot grote dossiers die alle KU Leuven-studenten aangaan. We streven ernaar om onze taak als studentenvertegenwoordigers op een transparante en consequente manier in te vullen, waarbij terugkoppeling naar de studenten centraal staat in onze werking. Op deze pagina gaan we dieper in op de verschillende niveaus van vertegenwoordiging, en waar die raken aan het dagelijks leven van de Leuvense economiestudent.

POC’s en FV’s

Allereerst zijn er de Permanente Onderwijs Commissies (POC’s) van de verschillende opleidingen (EW, TEW, HIR, HIRB …). Hier worden verschillende zaken besproken die specifiek gelinkt zijn aan de fases en majoren binnen de opleiding. Het is de ideale plek om problemen aan te kaarten bij de proffen en diensten van de FEB, of input te geven over de kwaliteit van het onderwijs. In die POC’s zetelen namens de studenten fasevertegenwoordigers (FV’s): zij vormen het aanspreekpunt in de aula voor problemen/vragen/input over onderwijs. Elke fase van elke richting kent een fasevertegenwoordiger.

Wie is mijn fasevertegenwoordiger?
StEB in de Stura

Ook op universitair niveau streven wij ernaar om de stem van al de economiestudenten te zijn. Om dit te bereiken zetelen wij in de algemene vergadering van de Studentenraad als het Studentenoverlegorgaan van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, kortweg StEB. Hier worden heel wat complexe dossiers behandeld zoals herindeling van het academiejaar, de invulling van activerend onderwijs, studiekosten, ijkingsproeven … StEB vormt de grootste fractie in de Studentenraad met een zesde van de stemmen in handen. We vertegenwoordigen daarbij de studenten van de vier FEB-campussen. Ekonomika Onderwijs wil die grote stem binnen de studentenraad gebruiken om te wegen op de belangrijke dossiers.

Benieuwd naar onze standpunten?
Raden en besturen FEB

Ook op facultair niveau wordt de student vertegenwoordigd. Allereerst is er een plek voor de Vice-Praeses Onderwijs in het campusbestuur. Op dit bestuur worden alle zaken beslist die specifiek met onze Leuvense FEB-campus te maken hebben. Denk daarbij aan de vergroening van onze campus, de EBIB, specifieke studiebegeleiding … Ook in het faculteitsbestuur is er een zitje voor de voorzitter van StEB (vaak de Vice-Praeses Onderwijs van Ekonomika). Ekonomika Onderwijs zetelt ook in de campusraad en faculteitsraad. Dit orgaan is samengesteld uit alle proffen en personeelsleden van de campus, aangevuld met studenten. Hier worden de beleidsplannen officieel voorgesteld en kan er input geleverd worden. Daarnaast beslist de faculteitsraad over de bestuursleden van de FEB: wie mag er decaan worden?

Recente beslissingen

Onduidelijkheden of vragen?

Zit je na het lezen van deze uitleg met vragen of ideeën over de werking van de studentenvertegenwoordiging aan de FEB?

Aarzel dan zeker niet om dit formulier in te vullen. We bekijken dan hoe we je idee of vraag kunnen verwerken!

  • Vul hier je contactgegevens in, we bezorgen je graag feedback over je bericht.